top of page
bgImage

VTCT Level 3 Certificate In

Anatomy, Physiology And Pathologies

Ymdrinnir â'r pynciau canlynol yn y cwrs hwn:

Gwneuthuriad y corff

Croen, gwallt ac ewinedd

Y system ysgerbydol

Y system gardiofasgwlaidd

Y system dreulio

Y system endocrinaidd

Y system lymffatig

Y system gyhyrol

Y system nerfol

Y system resbiradol

Y system atgenhedlu

Y system droethol

 

Gellir cychwyn y cwrs hwn ar unrhyw adeg i weddu i'ch hun, ond dylid nodi y bydd tystysgrifau VTCT yn cael eu harchebu ddwywaith y flwyddyn (Ebrill a Hydref) ac felly dylech anelu at gwblhau eich cwrs gyda hyn mewn golwg

Mae'r uned ganlynol wedi'i chynnwys yn y cwrs hwn:

UV31299 Gwybodaeth am Anatomi, Ffisioleg a Phatholeg ar gyfer Therapïau Cyflenwol

Cwrs dysgu o bell yw hwn y gellir ei gymryd ar ei ben ei hun, neu fel rhan o gwrs Diploma VTCT ee Diploma mewn Adweitheg, Diploma mewn Aromatherapi

Bydd dysgwyr yn cwblhau aseiniadau ar bob un o systemau'r corff a bydd gofyn iddynt eistedd 2 bapur arholiad a osodir yn allanol

 

Y gost yw £250, sy'n cynnwys llawlyfrau hawdd eu defnyddio, adnoddau dysgu rhyngweithiol, marcio, adborth, sesiwn arholiad a chymorth dros e-bost

Bydd angen i ddysgwyr fod yn gallu gweithio ar safon lefel 3, yn ogystal â meddu ar lefel dda o ymrwymiad a sgiliau rheoli amser da, a bydd disgwyl iddynt wneud ymchwil bellach i gefnogi eu hastudiaethau

Costau ychwanegol - ffi VTCT £67.50 (2021-2022)

4637033817

© In The Pink Therapies And Training

All rights reserved. Website designed and created by In The Pink Therapies And Training PrivacyPolicy

bottom of page