top of page
bgImage

VTCT Level 3 Diploma In

Reflexology

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys:

 

Uned Adweitheg

 

Hanes adweitheg; parthau, canllawiau ac atgyrchau; damcaniaethau ynghylch sut mae adweitheg yn gweithio; manteision ac effeithiau; technegau adweitheg; proffesiynoldeb ac ymddangosiad proffesiynol; amgylchedd triniaeth; hylendid a diogelwch yn y salon; cyfryngau tylino; cyflyrau sy’n anaddas ar gyfer adweitheg; mân symptomau; yr offer sydd ei angen; addasiadau i’r driniaeth; paratoi ar gyfer triniaeth; dadansoddiad gweledol; y weithdrefn driniaeth; cyngor ar ofal yn y cartref; adweitheg dwylo; gwerthuso’r driniaeth; ymarfer myfyriol; yswiriant a deddfwriaeth

 

Asesir drwy aseiniadau. Nid oes papur arholiad allanol

 

Egwyddorion ac Ymarfer ar gyfer yr Uned Therapïau Cyflenwol

 

Hanes, tarddiad a damcaniaethau therapïau cyflenwol, deddfwriaeth, codau ymddygiad, sefydliadau proffesiynol, technegau ymgynghori a chyfathrebu, cyfrinachedd, cynllunio triniaeth ac atgyfeiriadau

 

Asesir drwy aseiniadau. Nid oes papur arholiad allanol

 

Ymarfer Busnes ar gyfer yr Uned Therapïau Cyflenwol

 

Deddfwriaeth, yswiriant, marchnata a chysylltiadau cyhoeddus, cyfleoedd cyflogaeth, mathau o fusnes a chynllun busnes

 

Asesir drwy aseiniadau. Nid oes papur arholiad allanol

 

Uned Anatomeg, Ffisioleg a Phatholegau (Dysgu o Bell)

 

Gwneuthuriad y corff

Croen, gwallt ac ewinedd

Y system ysgerbydol

Y system gardiofasgwlaidd

Y system dreulio

Y system endocrinaidd

Y system lymffatig

Y system gyhyrol

Y system nerfol

Y system resbiradol

Y system atgenhedlu

Y system wrinol

 

Mae papur arholiad ar gyfer yr uned hon

 

 

Cwrs Penwythnos

 

12 a 13 Chwefror 2022

12 a 13 Mawrth 2022

9 Ebrill 2022

14 Mai 2022

18 Mehefin 2022

16 Gorffennaf 202

7 Mai 2022 (Unedau Egwyddorion ac Ymarferion ac Ymarfer Busnes)

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus bydd cyfle i ddysgwyr i ymuno â sefydliadau proffesiynol, cydnabyddedig gan gynnwys Ffederasiwn y Therapyddion Holistaidd, Cymdeithas Adweithegwyr a'r Cyngor Gofal Iechyd Cyflenwol a Naturiol


Mae'r unedau canlynol wedi’u cynnwys yn y diploma hwn:


UV31268 Egwyddorion ac Ymarfer Therapïau Cyflenwol

UV31267 Ymarfer Busnes ar gyfer Therapïau Cyflenwol

UV31299 Gwybodaeth am Anatomi, Ffisioleg a Phatholeg ar gyfer Therapïau Cyflenwol

UV31302 Darparu Adweitheg ar gyfer Therapïau Cyflenwol


Cynhelir y cwrs adweitheg dros 9 diwrnod llawn yn fisol (ac eithrio'r 2 benwythnos cyntaf) ac yna 1/2 diwrnod terfynol ar gyfer asesu

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn


Y gost yw £1,190 sy'n cynnwys hyfforddiant wyneb yn wyneb, llawlyfrau, adnoddau ar-lein, cymorth trwy e-bost ac asesu


Bydd angen i ddysgwyr lunio portffolio o dystiolaeth, cwblhau astudiaethau achos ac aseiniadau. Bydd disgwyl i ddysgwyr gwblhau 100 o driniaethau adweitheg cyn diwedd y cwrs. Mae hyn yn un o ofynion VTCT sy'n dangos natur broffesiynol y cwrs hwn


Bydd angen i ddysgwyr ddod â'u tystiolaeth i’r sesiwn 1/2 diwrnod terfynol pan fydd asesiad ymarferol yn cael ei gynnal


Costau ychwanegol - ffi VTCT £108.00 (2021-2022)


Disgwylir i ddysgwyr wisgo gwisg salon, ychydig o golur, dim sglein ewinedd a dylid clymu gwallt yn ôl ac oddi ar y wyneb. Os nad oes gan ddysgwyr wisg salon, gallant wisgo trowsus du, esgidiau du fflat, sanau du a chrys-t neu grys polo du

4637033817

© In The Pink Therapies And Training

All rights reserved. Website designed and created by In The Pink Therapies And Training PrivacyPolicy

bottom of page